disclaimer

Alle rechten op de inhoud van deze internetsite met de domeinnaam rijnpatent.nl berusten bij Edumar Vaaropleidingen, voorzover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op rijnpatent.nl Gebruiker erkent de (intellectuele) eigendomsrechten van Edumar Vaaropleidingen en haar toeleveranciers op de inhoud van rijnpatent.nl, zowel in haar geheel, als gedeelten daaruit, dan wel vervat in alle aantoonbaar daarop gebaseerde en/of daaraan ontleende informatie, ongeacht of zodanige daarop gebaseerde en/of ontleende informatie (mede) het product is van een bewerking, veredeling of prestatie door een ander dan Edumar Vaaropleidingen c.q. haar toeleveranciers. Gebruiker mag de inhoud van rijnpatent.nl slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken. Het is gebruiker niet toegestaan om informatie verkregen uit rijnpatent.nl op niet-incidentele basis openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het al dan niet na bewerking te integreren in netwerken of op meerdere beeldschermen te verschijnen of anderszins openbaar te maken.

De verwerking van de gegevens op rijnpatent.nl en de totstandkoming van de site is naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd. Edumar Vaaropleidingen, noch haar toeleveranciers kunnen evenwel instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die op rijnpatent.nl is opgeslagen en zijn dan ook, behoudens opzet of grove schuld van Edumar Vaaropleidingen c.q. haar toeleveranciers, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de via rijnpatent.nl aangeboden informatie. Informatie die van essentieel belang is voor gebruiker dient altijd door gebruiker op juistheid te worden geverifieerd. Edumar Vaaropleidingen is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van rijnpatent.nl voor gebruiker.

 

disclaimer    l    algemene voorwaarden    l    klachtenprocedure    l    copyright    l    contact    l    home

Rijnpatent.nl © 2014  Edumar vaaropleidingen, Hoekseize 32-C, 8711 HR Workum, 0515-541067/06-54278606

ontwerp: AF Design