Artikel 1: Inschrijving

  1. 1.De inschrijving voor een opleiding vindt uitsluitend plaats door middel van een door Edumar verstrekt formulier.

2. Annulering van een inschrijving voordat de lessen zijn begonnen, geschiedt door middel van een aangetekend schrijven. Bij annulering is de cursist 15% van het cursusbedrag verschuldigd.

Artikel 2: Tussentijdse beeindiging

1. Restitutie van een gedeelte van het cursusgeld vindt alleen dan plaats wanneer een tussentijdse beëindiging van de studie het gevolg is van een ernstige ziekte of calamiteit. Edumar kan een bewijs verlangen in de vorm van een medisch attest of anderszins. De correspondentie hierover dient aangetekend te geschieden.

Artikel 3: Zorgplicht

1. Edumar verplicht zichzelf om binnen het redelijke voldoende begeleiding te (blijven) geven, zolang de deelnemer nog niet voor het examen geslaagd is. Wel kan Edumar aan de deelnemer verlangen dat er voldoende aan zelfwerkzaamheid wordt gedaan.

Artikel 4: Betalingsvoorwaarden

  1. 1.Er zijn drie manieren van betaling. De gekozen wijze van betaling dient op het formulier van inschrijving te worden aangegeven.

  2. 2.a. Overmaken naar Edumar: Het cursusbedrag wordt vooraf overgemaakt op postbanknummer 1374289 t.n.v. Edumar te Workum onder vermelding van uw naam en adres en het kenmerk studiepakket vaarbewijs. Nadat het bedrag door Edumar is ontvangen, wordt het studiepakket toegestuurd.

b. Eenmalige machtiging: De deelnemer vult een eenmalig machtigingsformulier volledig in en stuurt deze gelijktijdig met het inschrijvingsformulier mee. Het studiepakket wordt dan direct toegestuurd.

c. Onder rembours: Het lespakket wordt onder rembours toegezonden. Hierbij worden € 10,- extra kosten in rekening gebracht.

2. Indien niet tijdig wordt betaald is de betalingsplichtige vanaf de vervaldatum een rente verschuldigd van 1% per maand. Indien de invordering aan derden ter incasso moet worden overgedragen, zijn bovendien alle daarmee verbonden kosten, zowel in als buiten rechte, voor rekening van de betalingsplichtige.

3. De kosten van de opleiding zijn vermeld in de Edumar Nieuwsbrief en tevens op de internetsites www.grootvaarbewijs.nl en www.rijnpatent.nl en op het inschrijvingsformulier.

4. Betaling kan eventueel in maximaal in 3 termijnen. Betaling in termijnen kan alleen door gebruikmaking van het machtigingsformulier. Per termijn dient hiervoor een eenmalige machtiging worden ingevuld. Bij betaling in termijnen wordt € 5,- per termijn extra in rekening gebracht.

5. De betalingsverplichting wordt voor de cursist overgenomen door zijn/haar werkgever vanaf het moment dat het formulier van inschrijving geheel ingevuld en mede ondertekend door de werkgever is ontvangen door Edumar. Indien het bedrijf c.q. de instelling de betalingsverplichting niet nakomt of zich hiertoe niet meer bereid verklaart, gaat de betalingsverplichting automatisch over naar de cursist.

Artikel 5: Auteurs- en  eigendomsrecht op lesmateriaal

1. Edumar bezit het auteursrecht op de door haar verschafte en samengestelde leermiddelen. Niets uit deze leermiddelen mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Edumar.

Artikel 6: Toepasselijkheid voorwaarden

1. Door inschrijving maakt de cursist kenbaar de inschrijvings- en betalingsvoorwaarden te aanvaarden.

Artikel 7: Examens

1. Edumar leidt op voor examens van derden. Cursisten zijn zelf verantwoordelijk voor tijdige aanmelding voor deze examens.

algemene voorwaarden

 

disclaimer    l    algemene voorwaarden    l    klachtenprocedure    l    copyright    l    contact    l    home

Rijnpatent.nl © 2014  Edumar vaaropleidingen, Hoekseize 32-C, 8711 HR Workum, 0515-541067/06-54278606

ontwerp: AF Design